Suburi jo

Suburi jo

1Choku tsuki
2Kaeshi tsuki
3Ushiro tsuki
4Tsuki gedan gaeshi
5Tsuki jodan gaeshi
6Shomen uchikomi
7Renzoku uchikomi
8Menuchi gedan gaeshi
9Menuchi ushiro tsuki
10Gyaku yokomen ushiro tsuki
11Katate gedan gaeshi
12Katate toma uchi
13Katate hachi no ji gaeshi
14Hasso gaeshi uchi
15Hasso gaeshi tsuki
16Hasso gaeshi ushiro tsuki
17Hasso gaeshi ushiro uchi
18Hasso gaeshi ushiro harai
19Hidari nagare gaeshi uchi
20Migi nagare gaeshi tsuki