Suburi bokken

Suburi bokken

1Ichi-no suburi
2Ni-no suburi
3San-no suburi
4Yon-no suburi
5Go-no suburi
6Roku-no suburi
7Shichi-no suburi