Regulamin

 1. W zajęciach prowadzonych w Klubie Aikido Hanami Dojo Łódź (dalej „Klub”) mogą przystąpić osoby, które: wypełniły i podpisały Deklarację Członkowską wraz z oświadczeniem o stanie zdrowie (w przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego),  opłaciły składkę członkowską za dany miesiąc,  zapoznały się i zaakceptowały Regulamin/Etykietę Dojo, informację RODO oraz zasady płatności obowiązujące w Klubie (zakładki Regulamin/Etykieta oraz Treningi/Opłaty na stronie www. aikido-hanamidojo.pl)
 2. Opłata klubowa jest uśredniona w skali roku i jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych. Jest to opłata członkowska, niezależna od ilości zajęć, w których osoba brała udział.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości składki członkowskiej, o czym członkowie klubu będą informowani z wyprzedzeniem dwóch miesięcy.
 4. Instruktor w indywidualnych przypadkach może ustalić odrębne zasady płatności za zajęcia.
 5. Aktywnym członkiem klubu jest osoba nie zalegająca ze składkami i regularnie biorąca udział w treningach.
 6. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż 2 miesiące bez indywidualnych uzgodnień będą automatycznie zawieszane w prawach członka Klubu, włącznie z uczestnictwem w treningach, aż do momentu uregulowania zaległości. Nie wywiązywanie się z opłat klubowych przez okres 3-ch miesięcy będzie traktowane jako rezygnacja z członkostwa w klubie.
 7. Klub i prowadzący treningi nie odpowiadają za osoby niepełnoletnie pozostające poza salą ćwiczeń. Opieka instruktora obejmuje wyłącznie osoby przebywające na macie podczas treningu. Prosimy o zapewnienie osobom niepełnoletnim opieki w drodze na i z treningu.
 8. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 9. Klub nie ma obowiązku ubezpieczania uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (patrz zakładka Treningi/opłaty – tu KLIKNIJ)
 10. Uczestnik treningu zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie choroby lub kontuzji. 
 12. W przypadku urazu, kontuzji, złego samopoczucia uczestnik jest zobowiązany natychmiast powiadomić instruktora prowadzącego o swojej dolegliwości.
 13. Instruktor ma prawo usunąć, wyprosić z zajęć uczestnika w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym ćwiczącym.
 14. Instruktor ma prawo przesuwać uczestników pomiędzy grupami treningowymi.
 15. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego, instruktor ma prawo poprosić o przedstawienie stosownego zaświadczenia lekarskiego.
 16. W przypadku osób bez przynależności klubowej chcących wziąć udział w treningu obowiązuje opłata jednorazowa (zakładka Treningi/Opłaty). Decyzję o dopuszczeniu do treningu każdorazowo podejmuje instruktor.
 17. Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą być uzgadniane z Klubem, instruktorem indywidualnie.
 18. Bez zgody instruktora i klubu Dojo nie może być użyte do innych celów niż nauka Aikido Iwama.
 19. Klub może publikować zdjęcia członków na stronie internetowej www.aikido-hanamidojo.pl, oraz na klubowej stronie na portalu Facebook i innych portalach społecznościowych (zdjęcia z treningów,obozów i seminariów aikido).
 20. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu podpisania dokumentów wymienionych w punkcie 1. Regulaminu Klubu.
 21. Ostateczną decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje klub Aikido Hanami Dojo Łódź – zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia do klubu bez podania przyczyny.

Etykieta

 1. Zawsze należy słuchać poleceń nauczyciela – instruktora.
 2. Bez zgody instruktora i klubu Dojo nie może być użyte do innych celów niż nauka aikido.
 3. Przed wejściem na matę wyłącz/wycisz telefon komórkowy.
 4. Niedopuszczalne jest branie udziału w treningu będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp. Nie jemy, nie żujemy gumy na macie. Przed treningiem należy zdjąć całą biżuterię, np. łańcuszki, kolczyki. Dbaj o krótko obcięta paznokcie.
 5. Zanim wejdziesz na tatami sprawdź czy masz poprawnie założone keikogi, odwróć się plecami do maty i wchodząc zsuń zori (klapki). Stojąc lub w pozycji seiza ukłoń się w kierunku Kamiza.
 6. Przed rozpoczęciem treningu usiądź w seiza w jednym rzędzie z innymi uczniami i w skupieniu czekaj na nauczyciela.
 7. Najwyżsi stopniem siadają z lewej strony nauczyciela.
 8. Jeśli się spóźniłeś, usiądź na macie w pozycji seiza i poczekaj na znak instruktora, że możesz dołączyć do treningu.
 9. Podczas treningu wymagana jest odpowiednia pozycja siedząca – seiza lub siad skrzyżny.
 10. Gdy Sensei przerywa ćwiczenia (yame), aby objaśnić technikę, wróć na swoje miejsce i usiądź w seiza, siadamy półkolem tak żeby strona Kamiza była wolna. Po demonstracji ukłoń się i wróć do ćwiczenia (dozo).
 11. Gdy nauczyciel wywoła Cię na środek powiedz „Hai” ukłoń się i szybko do niego podejdź. Po pokazie cofnij się, ukłoń i usiądź w seiza.
 12. Aby zadać nauczycielowi pytanie, podejdź do niego skrajem maty nie przeszkadzając innym i ukłoń się w pozycji stojącej. Wołanie z daleka jest niedopuszczalne.
 13. Ćwicz z uwagą, w ciszy, bez zbędnych rozmów i dyskusji. Pomagając w prawidłowym wykonaniu technik młodszym kolegom, sami utrwalamy naszą wiedzę.
 14. Podczas treningu nie rób nic, co może Ciebie i Innych narazić na kontuzję.
 15. Doskonal pady i przewroty – to Twoje bezpieczeństwo.
 16. Uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów i kontuzji dlatego Miej „oczy dookoła głowy” aby uniknąć ewentualnych kolizji na macie.
 17. Jeśli musisz wcześniej opuścić Dojo, poinformuj o tym nauczyciela.
 18. Zgodnie z duchem Aikido w Dojo nie ma miejsca na krytykę, pouczanie, wywyższanie się, próbę sił, udowadnianie swojej przewagi nad innymi ani kwestionowanie objaśnień Senseia i starszych stopniem na temat prawidłowego wykonania techniki – może to przeszkadzać w prawidłowym i bezpiecznym przeprowadzeniu treningu.
 19. Jeśli organizacja dojo wymaga specjalnych przygotowań, zawsze pomagaj przy przygotowaniu maty do treningu. Jest to honor i zaszczytny obowiązek każdego aikidoki.

Etykieta dla osób odwiedzających Dojo:

 • Jeśli nie przyszedłeś ćwiczyć, usiądź na widowni i w ciszy obserwuj trening.
 • Przed wejściem do Dojo wyłącz/wycisz telefon komórkowy.
 • Nie komentuj zachowań instruktora i osób ćwiczących.
 • W żaden sposób nie przeszkadzaj w prowadzeniu zajęć.
 • W uzasadnionych przypadkach, np. osobę obserwującą będącą pod wpływem alkoholu instruktor ma prawo poprosić o opuszczenie Dojo.

INFORMACJA RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Klub aikido Hanami Dojo Łódź przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu Hanami Dojo.
 2.  Administratorem danych osobowych jest
  Klub aikido Hanami Dojo Łódź, a dane te są przetważane przez instruktorów klubu.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub
  Hanami Dojo dane osobowe członków klubu
  oraz kandydatów na członków klubu
  pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych klubu
  Hanami Dojo jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie
  Hanami Dojo. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu albo z wystąpieniem z klubu .
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem e-mail – hanamidojo@wp.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  1. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu
   Hanami Dojo
   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
   (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  1. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubua także po ustaniu
   członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
   usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  1. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
   jakichkolwiek pomiarów,
  1. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. Wyraża Pan/Pani zgodę na używanie wizerunku na zdjęciach związanych z działalnościa klubu – zdjęcia z treningów, staży aikido, zamieszczane na stronie www. klubu i na facebooku.
 7. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub
  Hanami Dojo dotyczących Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych).

Aikido Łódź Klub Hanami Dojo

Sztuki walki – dzieci, młodzież, dorośli.
TRENUJAIKIDO